Polityka prywatności www.goshop.pl

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady prywatności strony internetowej www.goshop.pl. Administratorem strony internetowej jest Wojciech Żyłkiewicz i Maciej Buzun prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą GOshop.pl s.c. Wojciech Żyłkiewicz, Maciej Buzun, adres wykonywania działalności gospodarczej: ul. Sobolewska 19, 15-560 Białystok, NIP: 542-30-22-514, REGON 200135171.

Kontakt z Administratorem jest możliwy w następujący sposób: 85 733 60 20, 530 806 610 lub  info@goshop.pl

§ 1 Definicja

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator –  Wojciech Żyłkiewicz i Maciej Buzun prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą GOshop.pl s.c. Wojciech Żyłkiewicz, Maciej Buzun, adres wykonywania działalności gospodarczej: ul. Sobolewska 19, 15-560 Białystok, NIP: 542-30-22-514, REGON 200135171
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.goshop.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
 4. RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2 Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, cele oraz podstawy prawne

 1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Użytkowników strony dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych działających w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, a którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej Użytkownikami
 2. Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym przepisami ustawy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) a także rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
 4. Dane osobowe są zbierane opisanym poniżej przypadku i wskazanych tam celach złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy na Stronie, (podstawa prawna – czynności niezbędne do zawarcia umowy oraz zgoda Użytkownika, w celu prezentacji informacji handlowej);
 5. Administrator informuje, że od Użytkowników mogą być gromadzone dane nawigacyjne takie jak informacje o linkach i odnośnikach,, które Użytkownicy zdecydowali się otworzyć lub innych czynności podejmowanych w ramach Strony. (Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, poprawie funkcjonalności i użyteczności Strony).
 6. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Strony. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 3 Powierzenie i udostępnianie danych osobowych, okres przechowywania danych

 • Administrator powierza dane osobowe Użytkowników następującym podmiotom:
 1. Na żądanie uprawnionych organów państwowych, w szczególności takich jak Policja, Prokuratura, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 2. Webio Grzegorz Wołoszyn ul. Gwiaździsta 8/52 66-400 Gorzów Wlkp. - celem korzystania z usług hostingodawcy, możliwości przechowania danych oraz obsługi Strony, podstawą prawną jest uzasadniony interes prawny Administratora.
 • Dane osobowe przekazane przez Użytkowników  są przechowywane:
  1.  w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika, którego dane dotyczą, przez czas potrzebny do wykonania celu, dla którego dane zostały zebrane, ale nie dłużej niż 1 rok chyba, że wcześniej Użytkownik cofnie zgodę,
  2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, przez czas potrzebny do realizacji umowy, a następnie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń; co w przypadku Użytkowników - nie przedsiębiorców wynosi 10 lat, a w przypadku Użytkowników – przedsiębiorców wynosi 3 lata.

§ 4 Ochrona danych osobowych

 • Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator w tym zakresie stosuje zasady określone w RODO (w szczególności art. 5-7, art. 12-13)
 • Administrator zapewnia przetwarzanie danych stosując następujące zasady, zgodne z RODO:
  1. zasadę zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości – przetwarzanie danych odbywa się z zachowaniem powyższych zasad
  2. zasadę ograniczenia celu przetwarzania danych - cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony oraz zgodny z prawem.
  3. zasadę minimalizacji danych – dane osobowe przetwarzane przez Administratora są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane
  4. zasadę prawidłowości danych – Administrator podejmuje działania, aby przetwarzane przez niego dane były prawidłowe oraz stwarza możliwości techniczne, aby poprawa danych była możliwa
  5. zasadę ograniczenia przechowania danych – dane są przechowywane przez Administratora tylko przez czas jaki jest niezbędny do celów, w jakim dane są przetwarzane oraz dla celów archiwalnych
  6. zasadę integralności i poufności danych – Administrator przetwarza dane  w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych
  7. zasadę rozliczalności – Administrator przetwarza dane w sposób zgody z prawem z możliwością wykazania przestrzegania obowiązujących przepisów.
 •  Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika swoich danych osobowych, Użytkownicy:
  1. mają prawo dostępu do swoich danych osobowych i uzyskiwania informacji  o celach przetwarzania, a także uzyskania kopii swoich danych osobowych,
  2. mają prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  3. mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora.
  4. mają prawo do przenoszenia danych osobowych albo jeżeli jest to technicznie możliwe, żądać od Administratora aby ten przesłał dane osobowe bezpośrednio do innego administratora,
  5. mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych  przez Administratora
  6. mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  7. mają prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • Cofnięcie zgody, usuniecie danych , ograniczenie przetwarzania danych, działania podjęte wobec sprzeciwu co do przetwarzania danych zainicjowane przez Użytkownika, mogą uniemożliwić lub ograniczyć zrealizowanie celu, dla którego dane były zbierane,chyba, że cel ten został już osiągnięty.
 • Użytkownik może zgłaszać żądania realizacji swoich praw za pomocą poczty e-mail na adres pomoc@goshop.pl lub pisemnie na adres Administratora: GOshop.pl s.c. Wojciech Żyłkiewicz, Maciej Buzun, adres wykonywania działalności gospodarczej: ul. Sobolewska 19, 15-560 Białystok,
 • Administrator, w razie wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniami wynikającymi z praw wymienionych w ust 3 wyżej, spełnia żądane albo odmawia jego spełnienia podając przyczynę odmowy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania, chyba, że z przyczyn technicznych lub niezależnych od Administratora spełnienie żądania nie będzie możliwe w w/w podanym terminie. W takim przypadku Administrator poinformuje o tym fakcie Użytkownika i wyznaczy kolejny termin nie dłuższy niż kolejne 30 dni.
 • Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody lub zgłoszenia zgody, Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania tych danych osobowych, które są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń wobec Użytkownika, a także do wywiązywania się z obowiązku nałożonego na Administratora obowiązującym prawem.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia jego praw dotyczących ochrony danych osobowych.
 •  Dane udostępnione przez Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.
 • Dane użytkownika nie będą przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 3 Polityka cookies i inne technologie

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione lub niemożliwe.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Pliki "cookies" mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze strony. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 6. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików "cookies" przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 7. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików "cookies", określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki "cookies" do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).